Ētikas kodekss

Apstiprināts Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas kopsapulcē
2005.gada 19.oktobrī (protokols Nr. 20)

 1. Vispārīgie nosacījumi Šis kodekss nosaka Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas nodokļu konsultantu uzvedības standartus, kuras nodokļu konsultanti ievēro, veicot profesionālo darbību. Kodeksā nav risināti specifiski jautājumi, tomēr tas sniedz norādes par rīcību un uzvedību daudzās Nodokļu konsultanta profesionālajai darbībai raksturīgās situācijās.
 2. Vispārīgie uzvedības principi Savā profesionālajā darbībā un ārpus tās Nodokļu konsultants rīkojas un uzvedas tā, lai tiktu vairota sabiedrības uzticība Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai un tās biedriem. Nodokļu konsultants savus profesionālos (amata) pienākumus pilda, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kā arī Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas statūtus, Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas valdes lēmumus un Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas biedru kopsapulces lēmumus. Nodokļu konsultants:
  • aizstāv savas profesijas godu, cieņu un tradīcijas;
  • dalās ar citiem kolēģiem un sava biroja darbiniekiem zināšanās un pieredzē;
  • atbalsta visas iespējas, lai uzlabotu nodokļu konsultantu darbības kvalitāti;
  • saglabā cieņu visās savas dzīves situācijās gan saistībā ar profesionālo darbību, gan privāti.
  Nodokļu konsultants izmanto visas normatīvajos aktos noteiktās tiesības sabiedrības interešu aizsardzībai. Nodokļu konsultants savā darbā nepieļauj nolaidību, ārpus dienesta neatļaujas peļamu rīcību vai uzvedību, kas nav savienojama ar Nodokļu konsultanta darbību. Nodokļu konsultanta ārpus prakses intereses neietekmē viņa amata pienākumu izpildi. Nodokļu konsultants neietekmē amatpersonas, lai gūtu personisku labumu. Nodokļu konsultants neizmanto ļaunprātīgi dienesta stāvokli un informāciju, ko ieguvis, pildot amata pienākumus.
 3. Uzvedības principi profesionālajā darbībā un attiecībās ar klientiem, citiem nodokļu konsultantiem un citu profesiju pārstāvjiem Savā profesionālajā darbībā Nodokļu konsultants:
  • ir godprātīgs un objektīvs; Nodokļu konsultants izturas godīgi un taisnīgi pret saviem klientiem un citiem nodokļu konsultantiem. Nodokļu konsultants savā profesionālajā darbībā izvairās no attiecībām, kas pieļauj aizspriedumus, subjektivitāti un citu personu viedokļa (spiediena) ietekmi.
  • ir kompetents; Nodokļu konsultants, piekrītot sniegt profesionālus pakalpojumus, netieši apliecina, ka pakalpojuma veikšanai viņam ir nepieciešamais kompetences līmenis un ka tā zināšanas, prasmes un pieredze tiks izmantota ar pienācīgu rūpību un centību. Nodokļu konsultantam jāatturas no tādu pakalpojumu sniegšanas, kuras viņš nav spējīgs izdarīt bez citu padoma vai palīdzības, lai varētu nodrošināt to, ka šie pakalpojumi tiek veikti apmierinoši. Nodokļu konsultants gādā par savas un savu darbinieku kvalifikācijas celšanu, piedalās visās kopsapulcēs un pēc iespējas arī citos izglītojošos pasākumos. Nodokļu konsultants vienmēr informē klientu par iespējamām juridiskajām sekām, kā arī informē par iespēju sūdzēties Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas Ētikas padomei par šī kodeksa pārkāpumiem. Nodokļu konsultants neizmanto ļaunprātīgi klientu vai citu amatpersonu nezināšanu un kļūdas.
  • ir neatkarīgs; Nodokļu konsultants ir neatkarīgs klienta interešu pārstāvis. Konflikta situācijās Nodokļu konsultants rīkojas objektīvi, izvērtējot pušu argumentus un mēģinot rast konflikta risinājumu.
  • ievēro konfidencialitāti; Nodokļu konsultants gādā par profesionālo pakalpojumu sniegšanas laikā iegūtās informācijas konfidencialitāti, kas attiecas uz klientu vai tā darba devēju, viņam uzticēto lietu, aktu un dokumentu glabāšanas slepenību un drošību.
  • izturas profesionāli; Nodokļu konsultants rūpējas par nodokļu konsultantu profesijas labo reputāciju un atturas no jebkuras profesiju diskreditējošas darbības. Nodokļu konsultants ir korekts, laipns, izpalīdzīgs gan pret saviem klientiem, gan kolēģiem. Reklamējot savus pakalpojumus, Nodokļu konsultantam ir aizliegta no savas kvalifikācijas un pieredzes pārspīlēšana un citu nodokļu konsultantu darba vai pieredzes noniecināšana. Nodokļu konsultants klientam sniedz pēc iespējas pilnīgāku palīdzību, kā arī ievēro klienta tiesības jebkurā brīdī konsultēties par aktuālu jautājumu ar citas profesijas speciālistu. Nodokļu konsultants dokumentē klientam sniegtos pakalpojumus svarīgos nodokļu jautājumos vēstules vai ziņojuma veidā. Galīgais padoms tiek sniegts rakstveidā. Sagatavojot nodokļu pārskatus, Nodokļu konsultants var paļauties uz klienta sniegto informāciju. Tomēr gadījumos, kad nodokļu konsultācijas ietekmē būtiskus lēmumus vai attiecas uz lielām naudas summām, Nodokļu konsultants veic arī informāciju apstiprinošo dokumentu un citu apliecinājumu pārbaudi. Nodokļu konsultants savu viedokli par kolēģa profesionālo darbību pauž konstruktīvā formā, sniedzot par to objektīvu informāciju. Pirms Nodokļu konsultants šo informāciju iesniedz Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijai, viņš par to informē šo kolēģi. Nodokļu konsultants nekādos apstākļos neizsaka cita Nodokļu konsultanta cieņu aizskarošas un noniecinošas piezīmes.
  • publiskā darbība; Nodokļu konsultanta publicistiskā un cita veida sabiedriskā darbība ir lietišķa un cieņas pilna, tā nekalpo pašreklāmas nolūkiem, bet ir vērsta uz visu Nodokļu konsultantu interešu aizsardzību. Nodokļu konsultants publicistiskā un cita veida sabiedriskajā darbībā vienmēr izmanto Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas simboliku.
  • sadarbība ar klientiem; Ja klients ir mainījis savu nodokļu konsultantu, tad iepriekšējais nodokļu konsultants pēc jaunā nodokļu konsultanta lūguma informē par darbībām, kādas ir tikušas veiktas un to rezultātiem, konsultējot klientu. Ja Nodokļu konsultants izbeidz sadarbību ar klientu, tad pēc klienta pieprasījuma, nodokļu konsultantam ir pienākums nodot visus attiecīgos lietas materiālus klientam, ja tas ir izpildījis finansiālās saistības. Uzsākot sadarbību ar klientu nodokļu konsultants rakstveidā informē par pakalpojuma izmaksām. Ja plānotās izmaksas ir paredzams lielākas, tad nodokļu konsultants atklājot šādus apstākļus nekavējoties par to rakstveidā brīdina klientu.
 4. Ētikas kodeksa normu pārkāpumi Latvijas Nodokļu konsultantu asociācijas ietvaros ir izveidota Ētikas komiteja, kura izskata iesniegumus par nodokļu konsultantu ētikas normu pārkāpumiem. Ētikas komiteja darbojas saskaņā ar Valdes pieņemto Ētikas komitejas nolikumu. Atbildība par šī kodeksa pārkāpumiem tiek noteikta Ētikas komitejas nolikumā.